Arbeidsongeschiktheidsverzekering

02/08/2011 Categorie: Verzekering

Daar waar een zogenaamde WIA-verzekering werknemers een bepaalde uitkering garandeert wanneer ze gedurende een bepaalde periode niet in staat zijn om te werken voorziet een arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen in Nederland van een bepaald gegarandeerd inkomen in geval van ziekte of invaliditeit. Hierbij dient er rekening mee gehouden te worden dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering een schadeverzekering is waardoor de verzekeringnemer er niet op vooruit mag gaan. We vertellen je in dit artikel graag meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Hoeveel van mijn inkomen is er verzekerd?

Het bedrag dat je uitbetaald kan krijgen in geval van ziekte of invaliditeit wordt berekend aan de hand van je normaal inkomen. Hoe hoger je inkomen, des te meer je uitgekeerd kunt krijgen. Volgens de voorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het ten allen tijde slechts mogelijk om maximum 80% van je inkomen uitgekeerd te krijgen. Zowel het verzekerde bedrag als de uitkering waarvan sprake is wordt jaarlijks geïndexeerd met de loonindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Let op, hoe hoger je inkomen en hoe meer je wenst te verzekeren, des te hoger ook de polis van je verzekering zal komen te liggen.

Eigen risicotermijn

Wanneer je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit dien je er rekening mee te houden dat er steeds sprake is van een eigen risicotermijn. Deze werd standaard vastgesteld op een termijn van 1 maand, maar kan tegen een verminderde premie opgetrokken worden. Hou er wel rekening mee dat je als verzekeringnemer, zoals de naam reeds doet vermoeden, gedurende deze termijn geen aanspraak kunt maken op de voordelen van je arbeidsongeschiktheidsverzekering, en dus ook niet op een uitkering hoeft te rekenen.

Eindleeftijd

Net zoals bij verschillende andere verzekeringen het geval is wordt er voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering een vaste eindtijd afgesproken. De maximum leeftijd tot waarop de verzekering mag lopen is gelijkgesteld aan de pensioenleeftijd, namelijk 65 jaar. Helaas is de eindleeftijd eveneens onderhevig aan een aantal externe factoren welke direct of indirect te maken hebben met de waard van het werk welke de ondernemer uitvoert. Bij risicovolle beroepen zal de eindtijd dan ook steeds aanzienlijk lager komen te liggen waardoor de pensioenleeftijd zelden of nooit gehaald wordt.

Drie mogelijke manieren van verzekeren

Eveneens kenmerkend voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is dat er op drie verschillende manieren verzekerd kan worden. De manier van verzekeren zal eveneens bepalend zijn voor het ogenblik waarop een uitkering wordt geboden. De eerste mogelijkheid van verzekeren is op basis van gangbare arbeid. Deze verzekering komt weinig voor, maar bestaat wel nog steeds. In dit geval is bijvoorbeeld een dokter die wel nog het werk van postbode uit kan oefenen niet (volledig) arbeidsongeschikt. Hij kan in dit geval dan wel een uitkering krijgen, maar slechts in beperkte vorm. De tweede mogelijkheid van verzekeren is op basis van passende arbeid. In dit geval wordt er wel rekening gehouden met het beroep van de persoon in kwestie, maar wordt er een selectie gemaakt van “passende beroepen” die in een bepaalde situatie wel nog uitgevoerd kunnen worden. De derde en laatste mogelijkheid van verzekeren is de duurste. In dit geval wordt er rekening gehouden met het beroep welke door de zelfstandige werd uitgeoefend. Vanaf het ogenblik dat deze niet meer gepraktiseerd kan worden kan er aanspraak gemaakt worden op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.